Vilkår for medlemskab af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

§1. Kriterier for medlemskab
Stk. 1: Medlemsskab af DSU’s landsorganisation går gennem medlemsskab af en af DSU’s lokalafdelinger.
Stk. 2: Medlemsskab er muligt til og med det fyldte 30. år. Herefter ændres et aktivt medlemsskab automatisk til et medlemsskab af støtteafdelingen for den pågældende lokalafdeling.
Stk. 3: Personer, der tilslutter sig andre partier end Socialdemokratiet eller andre politiske organisationer eller grupper, der strider mod DSUs formål, kan ikke være medlem. Øvrige betingelser for eksklusion af DSU kan findes i DSU’s love.

§ 2. Medlemsrettigheder
Stk. 1: Som medlem af DSU har man ret til følgende:
At modtage medlemsbladet DSU’eren, såfremt man er bosiddende i Danmark,
At få viden om og påvirke DSU’s politik,
At få viden om og deltage i DSU’s aktiviteter,
At deltage på DSU’s kurser og konferencer,
Stk. 2: Ingen kan have medlemsrettigheder i mere end én DSU-afdeling på samme tid. Undtaget herfra er medlemskab af afdelinger af Frit Forum.

§ 3. Kontingent
Stk. 1: Et medlemskab i DSU er gældende indtil medlemmet aktivt melder sig ud.
Stk. 2: Udmelding sker således jf. stk. 1 ikke automatisk ved manglende betaling af kontingent for et eller flere år, og medlemmet er forpligtet til at betale kontingent for de år, hvor vedkommende er medlem. DSU forbeholder sig dog retten til at udmelde medlemmer der for mere end et års medlemsskab er i betalingsrestance, og foreningen vurderer, at medlemmet ikke er villig til at betale kontingent.
Stk. 3: Ved køb af medlemskab hos Danmarks Socialdemokratiske Ungdom fraskriver du dig retten til 14 dages fortrydelsesret.

§ 4. Medlemskabsperiode
Et medlemskab i DSU, både løbende og nye, følger altid kalenderåret og et nyt medlemskab oprettes pr. 1 / 1 for alle indmeldte medlemmer.

§ 5. Oplysninger
Stk. 1: Oplysninger om medlemmer af DSU opbevares i det interne medlemssystem NEMOA. Alle oplysninger opbevares separat for det enkelte medlem, og er alene tilgængelige for medlemmet selv, formand og kasser i den pågældende lokalafdeling, formand og kasser i den pågældende distriktsorganisation samt administratorer af systemet, herunder DSU’s daglige ledelse og medarbejdere.
Stk. 2: Det er medlemmets eget ansvar, at sikre at ens oplysning er ajour, ved at kontakte DSU landsforbund i forbindelse med ændring i ens medlems-/kontaktoplysninger.
Stk. 3: DSU forbeholder sig retten til at tilrette medlemsoplysninger for at sikre, at alle oplysninger er aktuelle og korrekte.

§ 6. Udmeldelse
Stk.1: Medlemskabet kan når som helst opsiges ved fremsendelse af e-mail herom til dsu@dsu.net. En udmelding medfører ikke refusion af allerede indbetalt medlemskontingent.
Stk.2: Bekræftelse af udmelding fremsendes over email. Dette enten til det medlem af DSU hvorigennem man har meddelt sin udmeldelse, eksempelvis afdelingsformanden i den pågældende afdeling, alternativt på den mail som er oplyst i medlemssystemet NEMOA. Er der ikke oplyst en gyldig mailadresse, fremsendes ikke en bekræftelse på udmelding.
Stk. 3: DSU forbeholder sig retten til digitalt eller på anden vis at opbevare medlemsoplysninger i op til 5 år efter udmeldelse, jf. Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsregler. Oplysningerne opbevares efter de i § 5, stk. 1 nævnte betingelser og anden gældende dansk lovgivning for persondatabeskyttelse.

§ 7. Betalingsservice
Tilmeldes betalingsservice vil der blive oprettet en betalingsservice-aftale gennem netbank. Denne aftale vil gælde indtil den opsiges eller medlemsskabet af DSU ophører. Det er medlemmets ansvar at sikre, at kun det korrekte kontingentbeløb bliver opkrævet, og at annullere eventuelle forkerte opkrævninger i op til en måned efter udmeldelse.

§ 8. Ændring af vilkår
DSU forbeholder sig retten til at ændre i de ovenstående vilkår. Ved vilkårsændringer orienteres alle medlemmer via email