12 danmarksmål
for en socialdemokratisk regering
En vision for danmark i 2030

Alle i arbejde

En socialdemokratisk regering skal have som erklæret mål, at alle er i arbejde. Flere penge skal tilføres AMU, og en større del af voksen- og efteruddannelse skal foregå direkte på virksomhederne. Brugbar kursus- eller uddannelsesaktivitet bør pålægges alle arbejdsløse efter tre måneders ledighed, og der skal investeres massivt i at gøre ufaglærte til faglærte. Der skal indføres en aktiv industripolitik, der øger produktionen i Danmark. Taxametersystemet på videregående uddannelser skal ændres, så en del af tilskuddet afhænger af beskæftigelsesgraden hos de nyuddannede.

Mindre skat på indkomst – mere skat på formue

En socialdemokratisk regering skal skabe et mere retfærdigt, konkurrencedygtigt og effektivt skattesystem. Indkomst skal beskattes markant mindre ved et væsentligt højere bundfradrag og et progressivt beskæftigelsesfradrag. Til gengæld skal arv, bolig og værdipapirer beskattes mere, ligesom de største virksomheder skal betale højere selskabsskat, hvis de har en samfundsskadelig løn- og bonusudvikling i toppen af direktionen.

Reel økonomisk ligestilling

En socialdemokratisk regering skal sikre reel økonomisk ligestilling mellem mænd og kvinder. Tvungen pensionsudligning mellem partnere kan sikre, at tvungen deltid eller usikkert arbejde ikke skaber en fattig pensionisttilværelse for den ene part. Øremærket barsel til mænd og forpligtende mål, der lokalt nedbringer antallet af tvungne deltidsstillinger i det offentlige, skal mindske løngabet mellem mænd og kvinder.

En sundere ungdom

En socialdemokratisk regering skal sikre, at fremtidens ungdom i langt mindre grad bliver ramt af stress, angst og depression. Psykologhjælp og vejledning i tilknytning til uddannelsessystemet skal give muligheder for fortrolig voksenkontakt og forebygge psykisk sårbarhed. Færre prøver og mere praksisfaglighed i folkeskolen skal skabe ro hos flere unge. De største techgiganter skal bidrage økonomisk til indsatsen og reguleres langt kraftigere, da deres platforme bidrager til skrøbeligheden hos unge. En bedre fysisk sundhed hos unge vil også sikre, at færre bliver mentalt sårbare.

Ingen børnefattigdom

En socialdemokratisk regering skal sikre, at ingen børn lever i økonomisk fattigdom i 2030, og at den sociale børnefattigdom er kraftigt reduceret. Børnefamilier skal have et bedre økonomisk levegrundlag, end tilfældet er i dag, ingen skal være underlagt fattigdomsydelser, og obligatorisk fritidspas i landets kommuner skal muliggøre, at ingen børn tvinges til at vokse op i social isolation af økonomiske grunde. Der skal investeres i tidlig forebyggelse, og staten skal overtage regningen for tvangsfjernelser fra kommunerne.

En bæredygtig finanssektor

En socialdemokratisk regering skal skabe en mere bæredygtig og mindre grådig finanssektor. Opsplitning af banker skal sikre os mod “too big to fail”-banker og skabe vandtætte skodder mellem kommerciel og finansiel bankdrift. Bøderne for uansvarlighed i finansielle institutioner skal være større, og ansvaret skal i højere grad personliggøres. Det skal være lettere for den enkelte borger eller virksomhed at skifte bank, tilsynet med finansielle institutioner skal styrkes, og pris- og gebyrudviklingen skal reguleres kraftigere for at sikre reel konkurrence.

Opgør med det skæve uddannelsessystem

En socialdemokratisk regering skal tage et opgør med det skæve uddannelsessystem, så langt flere havner på den rigtige uddannelseshylde. Færre skal lukkes ind på lange videregående uddannelser, rige gymnasier skal betale til fattige erhvervsskoler, flere uddannelser skal decentraliseres, og alle besparelser på uddannelse skal stoppes. Unge skal have adgang til uddannelsesvejledere med faglært baggrund, der skal indføres obligatorisk erhvervspraktik, alle forældre skal informeres langt bedre om uddannelsesvalg, og arbejdsgivere skal forpligtes til at oprette flere lærepladser.

Flere i fællesskabets skole

En socialdemokratisk regering skal stoppe flugten fra folkeskolen til privat- og friskolerne. Koblingsprocenten til privatskolerne skal ned, og kommunerne skal kunne anvise en hvis procent udfordrede elever til hver privatskole. De ulighedsskabende lektier skal afskaffes i folkeskolen og i stedet integreres i skoledagen. Skoler i yderområderne skal styrkes, skoledistrikterne skal indrettes smartere, det frie skolevalg skal udfases, og børn med anden etnisk baggrund skal spredes i langt større omfang.

Værdig tilbagetrækning for nedslidte

En socialdemokratisk regering skal sikre nedslidte lønmodtageres ret til værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Gennem pensionssystemet skal bestemte faggrupper have mulighed for at trække sig tilbage tidligere, og der skal indføres et loft over, hvor mange år man samlet kan tilbringe på arbejdsmarkedet. Samtidig skal seniorerne have mulighed for at få et endnu mere fleksibelt arbejdsliv uden at få udhulet deres indkomst.

Verdens grønneste velfærdssamfund

En socialdemokratisk regering skal sikre, at hele Danmarks elforbrug kommer fra vedvarende energi i 2030, og at vi er verdens grønneste velfærdssamfund. Lokal og regional kollektiv transport skal køre på grøn energi, alle kommuner skal hvert år opstille forpligtende mål for klimareduktion, statslige institutioner skal blive endnu mere energieffektive, og den offentlige indkøbspolitik skal være mere klimavenlig. Samtidig bør der lægges en strategi for at udfase brugen af dieselbiler i de fire største byer, uden det skader mobiliteten i Danmark.

Et trygt arbejdsmarked

En socialdemokratisk regering skal sikre, at det danske arbejdsmarked bliver stærkere. Kompensationsgraden i dagpengesystemet skal markant op, beløbsordningen for udenlandsk arbejdskraft skal ikke sænkes, og den offentlige sektor skal kunne stille flere krav i udbudsrunderne. Fagbevægelsen skal styrkes politisk med en stærkere sammenkædning mellem A-kasse og fagforening, et fordoblet fradrag for faglige kontingenter, og en synlig mærkningsordning, der viser om virksomheder har tegnet overenskomst.

Billige boliger i hele landet

En socialdemokratisk regering skal sikre, at langt de fleste mennesker har mulighed for at finde en billig bolig. Der skal bygges 10.000 nye ungdomsboliger, som ikke må koste mere end 3.000 kr. om måneden, og der skal tilknyttes en billig-bolig-garanti til uddannelser i yderområderne. Huslejen i almene boliger i de fire største byer skal sænkes, der skal sikres langt mere blandet boligbyggeri i alle landets kommuner og større indsats mod urimelige priser i privat boligudlejning.